Inleiding

Mw. de Wnd. Gouverneur van Aruba, Mijnheer de Minister President, overige aanwezige excellenties,
Edelachtbare President, Vicepresident en overige edelachtbaren,
Mijnheer de Procureur Generaal, mw. de Advocaat Generaal en mijnheer de Hoofd Officier van Justitie
Collega’s en confrères, griffie-personeel de aanwezige leden van de pers en overige genodigden.

Tijdens de installatie van een rechter bij het Hof is het gebruikelijk dat de Deken een korte rede houdt.
In die rede feliciteert hij namens de Orde de nieuwe rechter.
Daarnaast kiest de Deken een onderwerp dat actueel is binnen de gemeenschap of die ten goede komt van de rechtsorde.

Felicitaties

Ik begin met de felicitaties.
Edelachtbare mevrouw Engelbrecht, Het is voor de Orde een genoegen om U als nieuwste aanwinst van de rechterlijke macht bij het Hof te mogen verwelkomen.
Namens de Orde feliciteer ik U met het bereiken van dit mijlpunt in Uw carrière en zeg ik U reeds nu voor alsdan veel sterkte en wijsheid toe bij het spreken van het recht.
Een goede verstandhouding tussen de Orde en de rechterlijke macht is belangrijk voor ons allen.
Namens de Orde geef ik aan dat wij ons best zullen blijven doen om onze bijdrage te leveren aan het in standhouden en verder uitbouwen van deze verstandhouding.
Beste Naftali, het is overigens voor mij persoonlijk bijzonder om je te mogen feliciteren en toe te spreken omdat ik niet alleen de gelegenheid heb om een Arubaanse rechter te mogen verwelkomen, maar ook omdat ik een gewezen Colegiano, een gewezen studiegenoot en een gewezen collega mag verwelkomen.
Ik heb namelijk met Naftali, niet zo lang geleden, op de Colegio Arubano gezeten, daarna enkele vakken samen gedaan op de Universiteit van Aruba en later ook nog eens een keer samen gewerkt toen zij bij de ministerie van Financiën werkte.
Ik ben daarom ook trots om jouw Edelachtbare te kunnen noemen.
Ik weet ook zeker dat vanuit de hemel je vader Manchi met een brede grijns en vol tevredenheid naar zijn dochter kijkt.
Ik wens je een hele mooie carrière, veel wijsheid en ook veel geduld toe. Dit laatste zal je af en toe wel nodig moeten hebben denk ik.
De Orde wenst dat je veel recht zal spreken en spreekt ook de hoop uit dat je de gesproken recht ook met de Orde zal weten te delen door je uitspraken wekelijks te publiceren op http://www.rechtspraak.nl.
Vandaag de dag is het enkel in het openbaar uitspreken van vonnissen niet langer voldoende of efficiënt om het gesproken recht ook voor een ieder toegankelijk te maken.
Door je uitspraken te publiceren draag je actief bij aan de ontwikkeling van het recht binnen het Hof.
Naftali nogmaals pabien.

Publiceren van uitspraken

Nu ik het toch heb over het publiceren van uitspraken lijkt het mij opportuun aan te geven dat het aantal publicaties van uitspraken vergeleken met vorig jaar is gestegen.
De Orde is de rechterlijke macht erkentelijk voor deze stijging.
Ik spreek de hoop uit dat deze trend zich voortzet en niet onverhoopt zou gaan dalen bij een eventuele wijziging in de constellatie van rechters bij dit Gerecht.
Ook ten aanzien van dit onderwerp komt de samenwerking tussen Orde en rechterlijke macht goed uit de verf als ik constateer dat tijdens het utspreken van vonnissen tijdens de rolzittingen advocaten de mogelijkheid hebben om aan de rolrechter te vragen dat een specifieke vonnis dat die ochtend is uitgesproken wordt gepubliceerd.
In deze gevallen neemt ook de balie een actieve rol in de bevordering van publicaties van vonnissen.
Deze ontwikkeling moet verder worden uitgebouwd en samen kunnen en moeten wij dit beter maken.
Hoe meer uitspraken wordt gepubliceerd, hoe beter dit is voor de ontwikkeling van het recht. De ontwikkeling van het recht is een taak van iedereen die thans in deze zaal zit.
Ik kan nu overstappen naar de actualiteiten.

Visie

U zult het met mij eens zijn dat er in de laatste weken een overschot aan juridische relevante gebeurtenissen zijn geweest waarover ik nogal lang zou kunnen spreken.
Ik ga echter een andere weg met u inslaan en ik zal het kort houden.
Wat ik met U vanmiddag ga delen is een visie van hoe ik als Deken in de nabije toekomst de advocatuur binnen het Hof graag geordend zou willen zien.
Ik begin met onze huidige Advocatenverordening. Zij dateert van 1954 en is aan modernisering toe.
De Orde heeft zich inmiddels over een concept voor een nieuwe Advocatenverordening gebogen. De Algemene Leden Vergadering heeft het concept goedgekeurd en het bestuur zal dit concept binnenkort aanbieden bij de minister van Justitie en de voorzitter van de Staten.
Dit is ook een belangrijke stap om de Orde verder uit te bouwen tot een zgn. “Self-Regulating Organisation”.
De Orde is hierbij dankbaar aan mr. Jan de Boer, lid van het Hof, die de aanzet van het concept heeft gemaakt en gedeeld heeft met de Orde van Aruba alsook de andere Ordes binnen het Hof.
Dit bouwsteen is vervolgens door de verschillende Ordes verfijnd. Voor Aruba is dit gedaan door het voormalige bestuur onder leiding van oud-Deken mr. Rudi Oomen en het huidige bestuur heeft dit kunnen afronden. Ik spreek ook een woord van dank uit aan Rudi en de leden van zijn bestuur alsook mijn bestuur en alle leden van de Orde die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Een bijzonder woord van dank aan al degenen die zich actief met deze materie hebben bezig gehouden.
Voor de rechtspraktijk is het bovendien wenselijk dat ook de Ordes van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden deze stap zullen nemen zodat we allemaal een nieuwe Advocatenverordening hebben.
Dat die verordeningen zoveel mogelijk eenvormig zijn lijkt mij ook een goede zaak.
Ik hoop dat deze eenvormigheid ook komt. Zoals het thans eruit ziet zal die eenvormigheid er niet zijn. De landen hebben namelijk voor zichzelf eigen en aparte keuzes gemaakt. Dit is uiteraard hun goed recht.
Dit brengt mij echter ook waar ik vanmiddag met U naar toe wil.
De diverse Ordes moeten meer samen gaan werken.
In mijn beleving gebeurt deze samenwerking tot nu toe heel weinig althans niet voldoende.
Deze samenwerking dient naar m.i. geïnstitutionaliseerd te worden en kan en mag niet aan het toeval worden overgelaten.
Het lijkt mij dat een manier om deze samenwerking te institutionaliseren is dat alle Dekens samenkomen in een overkoepelende orgaan, het Dekenberaad.
Uit het midden van het Dekenberaad zou een Voorzitter gekozen moeten worden.
De voorzitterschap rouleert volgens een schema zodat de voorzitterschap periodiek automatisch van land verhuist.
De Voorzitter van het Dekenberaad draagt zorg voor o.a. de contacten met de Voorzitter van het Dekenberaad van de Nederlandse Orde van Advocaten en de President van het Hof en de President van de Hoge Raad.
Ook zou de Voorzitter als “Deken voor de Dekens” kunnen fungeren en de individuele Dekens bij kunnen staan met advies in bijzondere gevallen of bij individuele klachten die wat complexer van aard zijn of in gevallen waarin een Deken een “second-opinion” wenst voordat hij een standpunt inneemt in het kader van geschillenbeslechting.
Het Dekenberaad zou haar middelen kunnen krijgen middels bijdragen van de individuele Ordes.
Het Dekenberaad zou maandelijks of om de twee maanden bij elkaar kunnen komen, hetzij fysiek hetzij gebruikmakend van thans gangbare video-conference en via dit overleg zouden de Dekens onder meer ontwikkelingen op het gebied van het toezicht op de advocatuur met elkaar kunnen bespreken alsook ontwikkelingen binnen de advocatuur.
Het toezicht op de advocatuur dient een centrale thema te zijn voor het Dekenberaad.
Binnen de Raad vindt verder informatie-uitwisseling en planning van gemeenschappelijke projecten plaats, zoals bv introductie van een nieuwe en eenvormige Advocatenverordening, eenvormige stage-richtlijnen voor advocaat-stagiaires en een advocatenpas voor het Hof.
Ten aanzien van permanente opleiding zou het Dekenberaad de trekkersrol kunnen spelen voor het bieden, organiseren of faciliteren van online-cursussen zodat de advocaten op een betaalbare wijze toegang kunnen krijgen tot PAO-cursussen.
Ook kan met verschillende partijen op zowel formele als informele basis informatie-uitwisseling plaats vinden.
Ik ben ervan overtuigd dat de door mij geschetste institutionalisering zou kunnen leiden tot bevordering van de professionaliteit en kwaliteit van de advocatuur in onze landen.
De rechtstaat, de individuele burgers en de advocatuur zijn hierbij gebaat.
Ik kan me voorstellen dat de meningen over het nut, de wenselijkheid of de financiële haalbaarheid van dit idee kunnen verschillen.
Vooral in een zaal vol juristen.
Het makkelijkste is uiteraard om een of meer redenen te vinden om het niet te doen. Dit bespaart tijd, inspanning, moeite en wellicht ook geld.
Het status quo is toch altijd beter dan enige verandering toch?
Anderzijds kunnen we ook de vraag stellen: wat zou het de advocatuur binnen het Caribische deel van het Koninkrijk kosten om dit niet de doen?
Wellicht: (i) een gemiste kans om de professionaliteit en de kwaliteit van de advocatuur te bevorderen; (ii) een gemiste kans om de toezicht op de advocatuur te verbeteren; of (iii) een gemiste kans om het toezicht van de advocatuur vanuit een FATF-MOT-optiek als Zelf Regulerende Instantie (SRO) in eigen handen te hebben in plaats van dit bij een reguliere toezichthouder te houden.
Ik deel deze visie vanmiddag voor het eerst met U.
Een afschrift hiervan komt straks op de website van de Orde te staan. http://www.ova.aw
Een afschrift hiervan zal ik ook sturen naar de Dekens van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden alsook naar de President van het Hof.
Ik hoop hiermee de discussie en uitwisseling van ideeën op gang te brengen.
Ik wil me hiervoor hard maken in de resterende periode van mijn Dekenaat maar zal ook daarna bereid zijn om mee te werken aan de nadere uitwerking van deze visie althans enige variant hiervan, zo de behoefte hiertoe mocht ontstaan.
Afscheid Hoofd Officier van Justitie

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om namens de Orde afscheid te nemen van de heer Hoofd Officier van Justitie, mr. Peter Blanken die binnenkort Aruba verlaat.
Namens de Orde wil ik U bedanken voor Uw bijdragen aan en voor Uw samenwerking met de Orde.
Ik dank U voor uw aanwezigheid en inzet tijdens de vergaderingen tussen Orde en het Openbaar Ministerie alsook in uw besprekingen met de Commissie Strafrecht van de Orde.
Als Deken heb ik bijzonder genoten van de contacten en samenwerking met mr. Blanken.
Ik denk dat wij in die periode beiden wat ervaringen zo niet avonturen rijker zijn geworden.
De Orde wenst mr. Blanken veel succes toe bij Uw volgende functie en we zien U hopelijk of snel of vaak terug.

En tot slot even de weersberichten

Het wordt straks gezellig met koude borrels, warme hapjes en goed gezelschap.
Ik dank U voor Uw aandacht en wens U een fijne middag.

De Orde van Advocaten van Aruba
mr. Lincoln D. Gomez, LL.M.
Deken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s