Aruba court upholds non-competition clause in employment agreement – March 2015

The Court of First Instance of Aruba in a recent decision upheld a non-competition clause in an employment agreement.

This decision is in line with (some) previous decisions in which such a clause was upheld. It should also be mentioned that in some cases such clauses were not upheld. This is typical in employment litigation in which the particulars of the case are very determinant factors for the outcome of the case.In this case it was wine salesperson working for a local wine wholesaler (“Employer”) that after a(n) (short) employment left the company to work for another wine wholesaler (“New Employer”). The Continue reading “Aruba court upholds non-competition clause in employment agreement – March 2015”

The newest trust in (the global) town: the Curacao Trust

As of January 1st, 2012 the legal concept of trust has been codified and introduced in Curacao. As such Curacao is the latest civil code country to adapt the concept of trust in its legal system. With the National Ordinance Trust (“NOT”) other pieces of Curacao legislation, including the relevant tax laws, have been modified to allow for the (proper) insertion of the Curacao Trust in the legal system of Curacao.[1]

When lawyers anywhere in the world today speak of the trust they almost invariably think of the trust of English law, with its dichotomy of legal and equitable ownership, and its peculiar system of rules governing the relationship between trustee and beneficiary (cestui que trust) and the effect of their dispositive acts on third parties.[2] Who would have thought that a civil code country like Curacao would be talking (and writing) about trust?

Continue reading “The newest trust in (the global) town: the Curacao Trust”

Constitutional restructuring of the Dutch Kingdom October 10th, 2010

The Dutch Kingdom was chartered by the Charter of the Dutch Kingdom (“Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden”) of 1954. At that time the Dutch Kingdom was formed by three states i.e. the Netherlands, the Netherlands Antilles and Suriname. In 1975, Suriname chose for its independence and the Charter of the Dutch Kingdom was amended accordingly. From 1954 through December 31st, 1985, the Netherlands Antilles consisted of six (6) islands:  Aruba, Curacao, Bonaire, St. Maarten, Saba and St. Eustatius. As a result of further constitutional restructuring Aruba became a separate state within the Dutch Kingdom as of January 1st, 1986 (“Status Aparte”). Hence, as of January 1st, 1986, the Dutch Kingdom consisted of three (3) states i.e. Aruba, the Netherlands and the Netherlands Antilles. Each of these jurisdictions had their individual (and different) fiscal jurisdictions. Through the Tax Continue reading “Constitutional restructuring of the Dutch Kingdom October 10th, 2010”

The Statute of the Dutch Kingdom, work in progress

The Dutch Kingdom was chartered by the Statute of the Dutch Kingdom (“Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden”) of 1954.  The Dutch Kingdom provides for amongst others for safeguarding fundamental human rights and freedoms, legal securities and good governance; maintenance of independence and the defense of the Kingdom and foreign affairs. At that time the Dutch Kingdom was formed by three states i.e. Continue reading “The Statute of the Dutch Kingdom, work in progress”

Reduction of tur-over tax in Aruba effective Janaury 1st, 2010

The draft bill “State Ordinance to amend the State Ordinance Tax on Operating Revenues” has recently been sent to parliament. This bill should enter into force as of January 1, 2010. The Minister of Finance already announced that a resolution (favorable policy) would be issued in case said date would not be possible. This resolution would contain the same measures as the bill.  The normal BBO tax rate will be lowered from 3% Continue reading “Reduction of tur-over tax in Aruba effective Janaury 1st, 2010”

Rijksministerraad stemt in met Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met een voorstel van Rijkswet dat de organisatie van de rechtspraak regelt voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba met ingang van het moment waarop de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk zijn gewijzigd (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie). De landen binnen het Koninkrijk zullen samenwerken in één rechterlijke organisatie die sterke overeenkomsten vertoont met de huidige rechterlijke organisatie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Onder de nieuwe staatkundige verhoudingen zullen Curaçao en Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk vormen en zullen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voortaan onderdeel van Nederland zijn. In de nieuwe situatie zal er, net als nu op de Nederlandse Antillen en Aruba het geval is, sprake zijn van één Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
Onder het Hof zullen Gerechten in eerste aanleg ressorteren. Ieder land krijgt een Gerecht in eerste aanleg. Dat betekent dat er vier Gerechten in eerste aanleg komen: één van Curaçao, één van Aruba, één van Sint Maarten en één van Nederland ten behoeve van de rechtspraak op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Hof en de Gerechten vormen één organisatie. De Hoge Raad der Nederlanden blijft cassatierechter.
Het Hof krijgt een bestuur dat is belast met het dagelijks beheer en de bedrijfsvoering. Nieuw ten opzichte van de huidige situatie is de instelling van een Beheerraad. De Beheerraad voert overleg met de vier ministers van Justitie over de begroting van de rechterlijke organisatie, houdt toezicht op het beheer door het bestuur van het Hof en legt over het gevoerde beheer verantwoording af aan de ministers van Justitie. De Beheerraad is vergelijkbaar met de Raad voor de Rechtspraak die in Nederland fungeert als liaison tussen de politiek en de rechterlijke macht.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer en toezending aan de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Het wetsvoorstel berust op consensus tussen Nederland en de Nederlandse Antillen in verband met de nieuwe staatkundige verhoudingen. Ten aanzien van Aruba berust het op de bevoegdheid bij Rijkswet regels te stellen ter waarborging van de rechtszekerheid. Daarvoor is immers het Gemeenschappelijk Hof van Justitie onmisbaar.

RVD, 05.12.2008 

Persbericht ministerraad van het Koninkrijk 5 december 2008

 

Landsverordening Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (“VBA”) in Aruba

Op 11 november jl. heeft de Staten van Aruba met unanieme stemmen het ontwerp Landsverordening Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (“VBA”) aangenomen.

Geschiedenis

Met de introductie van de VBA heeft de wetgever een belangrijke stap genomen in de modernisering van het Arubaanse vennootschapsrecht. Deze modernisering werd vanuit de praktijk wenselijk geacht om de aantrekkelijkheid van Aruba voor het internationale bedrijfsleven en investeerders uit binnen- en buitenland verder te bevorderen, alsook om een concurrerende positie te behouden op het gebied van de internationale financiële dienstverlening.

Tot op heden is op Aruba de Naamloze Vennootschap (“N.V.) de meest gebruikte rechtspersoon voor de handel. De N.V. is in 1935 ingevoerd en is sindsdien niet (of nauwelijks) vernieuwd. De Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (“A.V.V.”) is midden jaren tachtig ingevoerd. De A.V.V. was – toen nog – een gemoderniseerde versie van de N.V., maar uitsluitend bestemd voor de offshore industrie c.q. niet-ingezetenen van Aruba. In 2006 is het Nieuw Fiscaal Raamwerk (“NFR”) ingevoerd. De NFR omvatte echter met name fiscale aanpassingen; vennootschapsrechtelijk bezien waren er geen echte aanpassingen.

Wat is nieuw aan de VBA?

De VBA heeft een hybride – kameleonachtig – karakter. Zij biedt ondernemers de mogelijkheid om hun rechtspersoon in te richten naar eigen dunk, rekening houdende met zowel huidige als met toekomstige en veranderende eisen van de onderneming. De VBA is, afhankelijk van haar opzet, geschikt voor “mom and pop shops” alsook voor gecompliceerde ”cross-border”-multinational joint-ventures. De VBA wetgeving biedt ook de mogelijkheid om een personen vennootschap te creëren, een door aandeelhouders beheerde VBA, en biedt zelfs de optie om een 1-tierboard te voeren. In geval van verkeer met het buitenland kan de VBA gebruik maken van de internationaal bekende afkortingen “L.L.C.” of “S.R.L”.

Reeds bestaande N.V.’s en A.V.V.’s kunnen naadloos in een VBA worden omgezet, zonder eerst een liquidatieproces te hoeven ondergaan. Vanuit een civiel perspectief zijn thans fusies, splitsingen en omzettingen, zowel in als buiten Aruba mogelijk.

Enkele nieuwe en praktische kenmerken zijn:

– oprichting van een VBA kan door een persoon geschieden;
– de akte van oprichting kan nu ook in het Engels of Spaans;
– de procedure voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar van de minister van Justitie is    vereenvoudigd;
– aandelen kunnen met of zonder nominale waarde uitgegeven worden;
– aandelen kunnen met of zonder recht op winst worden uitgegeven;
– aandelen kunnen met of zonder stemrecht uitgegeven worden;
– vermeerderde bescherming van minderheidsaandeelhouders.

Ter voldoening aan de OESO vereisten zijn bepaalde vennootschapsrechtelijke documenten zoals aandeelhoudersregisters en jaarrekeningen beschikbaar te stellen aan bepaalde overheidsinstanties.

Lokale ondernemingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van omzetting om verdere groei of exit-strategy uit te voeren of voor te bereiden. “Joint-ventures” met buitenlandse partners kunnen nu worden uitgevoerd met minder noodzaak om Angelsaksische elementen te “vertalen”.  

Internationale ondernemingen die momenteel van de A.V.V. gebruik maken kunnen hun structuur omzetten en voordeel trekken uit het vernieuwde regime.

Fiscale positie van de VBA

De VBA is een normaal belastingplichtig lichaam, net zoals de NV en de AVV. Het voorgaande impliceert dat de VBA onderworpen is aan een winstbelastingtarief van 28% en tevens ook dat de VBA inhoudingsplichtige is voor de dividendbelasting. De positie van de aandeelhouders van een VBA is gelijk aan de positie van aandeelhouders van een NV en de AVV.

De VBA heeft toegang tot de volgende vier fiscale regimes:
– Imputatie-regime;
– Vrijstelling van winstbelasting, dividendbelasting en afwezigheid van buitenlandse belastingplicht voor niet op Aruba woonachtige aandeelhouders/natuurlijke personen op de voet van artikel 2 sub c Landsverordening winstbelasting, artikel 3 lid 1 Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling en art 17 lid 2 sub e Landsverordening inkomstenbelasting;
– Fiscale transparantie;
– Vrije zone.

De introductie van de VBA heeft de wetgever genoopt om de formele vestigingsplaatsfictie in de winstbelasting en dividendbelasting aan te passen. Hiermee werden tevens enkele leemtes in de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen opgevuld. De formele vestigingsplaatsfictie is vervangen door een meer dynamische fictie; een lichaam wordt geacht in Aruba te zijn gevestigd indien het “beheerst” wordt door Arubaanse recht. Hiervan is sprake indien het lichaam opgericht is naar Arubaans recht, in geval van een zetelverplaatsing naar Aruba op grond van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen en van omzetting van een buitenlandse rechtsvorm in een VBA. De vestigingsplaatsfictie is niet meer van toepassing indien sprake is van een zetelverplaatsing vanuit Aruba op grond van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen (huidige leemte daarmee opgevuld) en van omzetting van een VBA in een buitenlandse rechtsvorm.

De wetgever heeft in het licht van het totaalwinst-beginsel een eindafrekeningsverplichting (“exit tax”) in de wet opgenomen, zowel voor de winstbelasting als de dividendbelasting. Deze eindafrekeningsverplichting zal van toepassing zijn indien sprake is van een statutaire zetelverplaatsing naar een andere staat, fusie, splitsing of een omzetting in een buitenlandse rechtsvorm. In de winstbelasting zal afgerekend moeten worden over de fiscale reserves, stille reserves en goodwill. Voor de dividendbelasting zal afgerekend moeten worden over de aanwezige, bestaande winstreserves.

In de spiegelbeeldsituatie zal voor de winstbelasting en de dividendbelasting een step-up worden verleend. Ingeval van een “inbound” grensoverschrijdende fusie, omzetting of zetelverplaatsing, zal voor de winstbelasting op de openingsbalans de vermogensbestanddelen verschijnen voor de waarde in het economische verkeer. Geen dividendbelasting zal zijn verschuldigd ten aanzien van gerealiseerde winsten van de niet-Arubaanse periode.

 Voor meer informatie over de VBA op Aruba kunt u met ons contact opnemen,

Lincoln D. Gomez             Benno Oldenhof
Managing partner             Tax partner
lincoln@gobiklaw.com     benno@gobiklaw.com

Aruba introduces new corporate entity the Aruba L.L.C.

Yesterday, November 11th, 2008, the Parliament of Aruba unanimously voted for the approval of the introduction of a new corporate entity in Aruba, the L.L.C. limited liability corporation or the V.B.A., Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. With this introduction the legislator has modernized the corporate laws of Aruba in many aspects.  From a civil perspective, mergers, divisions and conversion are now possible under Aruba law. This legislation also allows for the formation of LLP’s, shareholder managed corporations and the option to introduce the 1-tier board concept in Aruba.  From a fiscal perspective the LLC can choose from 4 or 5 different regimes and have the option to switch fiscal regimes from time-to-time, providing certain requirements are met.

My latest book “Series Arubaanse wetgeving, Ondernemingsrecht: De Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.”, consist of the complete text of the new legislation annotated with key words, allowing the reader to navigate easier through the text. The book is will be available soon through local bookstores and online stores like www.amazon.com. To reserve a copy add a comment to this blog.