Aruba court upholds non-competition clause in employment agreement – March 2015

The Court of First Instance of Aruba in a recent decision upheld a non-competition clause in an employment agreement.

This decision is in line with (some) previous decisions in which such a clause was upheld. It should also be mentioned that in some cases such clauses were not upheld. This is typical in employment litigation in which the particulars of the case are very determinant factors for the outcome of the case.In this case it was wine salesperson working for a local wine wholesaler (“Employer”) that after a(n) (short) employment left the company to work for another wine wholesaler (“New Employer”). The Continue reading “Aruba court upholds non-competition clause in employment agreement – March 2015”

Convention on International Interests in Mobile Equipment

Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel (authentiek: en) Tekst geldend op: 26-05-2011)

 The States parties to this Convention,

Aware of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

Recognising the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

Mindful of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

Desiring to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

Believing that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

Conscious of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

Taking into consideration the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

Have agreed upon the following provisions:

Continue reading “Convention on International Interests in Mobile Equipment”

Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment

Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel betreffende voor luchtvaartuigmaterieel specifieke aangelegenheden authentiek: (en) (Tekst geldend op: 26-05-2011)

The states parties to this protocol,

Considering it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (hereinafter referred to as the Convention as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

Mindful of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,

Mindful of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944,

Have agreed upon the following provisions relating to aircraft equipment:

Continue reading “Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment”

E-mail en Internet gebruik (of misbruik) op de werkplek

Tegenwoordig screenen steeds meer werkgevers het internetverkeer van hun werknemers. De werkgever heeft daarvoor verschillende motieven. Zij kan er bijvoorbeeld belang bij hebben dat werknemers hun tijd productief doorbrengen en niet alleen de hele dag zitten te “surfen” of “chatten”. Continue reading “E-mail en Internet gebruik (of misbruik) op de werkplek”

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

In het dagelijkse leven wordt door velen werkzaamheden verricht ten behoeve van derden. Maar waneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet?

Het Burgerlijk Wetboek van Aruba stelt aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst drie (3) voorwaarden. Continue reading “Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?”

Recht op loon tijdens ziekte, de laatste wetswijizgingen….

Onlangs heeft de wetgever het Burgerlijk Wetboek (“BWA”), de Landsverordening Ongevallenverzekering (“LVO”) en de Landsverordening ziekteverzekering (LVZ”) gewijzigd. De wijzigingen in de LVO en de LVZ hebben hun werking in de relatie tussen de werkgever en de SVB en zal verder in deze bijdrage niet aan de orde worden gesteld. Ook wordt niet ingegaan op de bedragen die de werkgever van de SVB vergoedt krijgt tijdens ziekte of ongeval. De wijzigingen in het BWA betreft de relatie werkgever en werknemer. Nieuw zijn een aantal, dat een werkneemster recht heeft op (volledige) doorbetaling van loon tijdens zwangerschap- en bevallingsverlof, voor een periode van maximaal 12 weken na de bevalling en een wettelijk verbod om een werkneemster te ontslaan tijdens zwangerschapsverlof.

De hoofdregel dat een werkgever werplicht is het (volledige) loon te betalen voor een betrekkelijke korte tijd blijft ongewijzigd. In de praktijk wordt er (te) vaak of geen betrekkelijke korte tijd overeengekomen of betrekkelijke korte tijd die – naderhand – voor de werkgever nadelig uitkomt in zijn bedrijfsvoering, immers hij is verplicht het volle loon te betalen, maar heeft de (productiviteit van) de werknemer niet tot zijn beschikking. Een vervangende kracht brengt bovendien extra kosten met zich mee, wat ten nadele kan zijn van de bedrijfsvoering.

In gevallen dat er geen betrekkelijke korte tijd is overeengekomen zal uiteindelijk de rechter moten bepalen hoe lang die betrekkelijke korte periode is. Hij zal daarbij rekening houden met alle omstandigheden van het geval. Indien partijen in de arbeidsovereenkomst de betrekkelijke korte tijd vast leggen is het voor beide rechtzekerheid ten aanzien van dit onderwerp. In de literatuur en jurisprudentie blijkt dat partijen vrij zijn om invulling te geven aan de periode. Er zijn zelfs gevallen waarin de betrekkelijke korte tijd 1 dag betreft. In dat geval houdt de verplichting van de werkgever om het loon te betalen na 1 dag, partijen zijn vrij om een langere termijn overeen te komen.

Het is verstandig om bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst aandacht hieraan te besteden.

Arubaans Arbeidsrecht

mr. Lincoln D. Gomez

Disclaimer Afkondiging Blad Aruba AB 2007 no. XVII

Hoewel bij de totstandkoming van deze landsverordening de uiterste zorg is nagestreefd door de wetgever, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt de wetgever en/of het daartoe bevoegde c.q. (eind) verantwoordelijke orgaan, deswege geen aansprakelijkheid. De wetgever zal zich inspannen om in voorkomende gevallen een of meer verbeterbladen uit te brengen om eventuele (druk)fouten en onvolledigheden te corrigeren, maar is daartoe niet verplicht. Aansprakelijkheid wordt ook niet aanvaard in de navolgende gevallen: 

1.     Publicatie in de(ze) afkondigingblad van een onjuiste wetstekst; 

2.     Publicatie in de(ze) afkondigingblad van een verkeerde elektronische versie van een wetstekst, zodat een niet door de Staten goedgekeurde tekst als formele wet geldt per datum publicatie; 

3.     Het niet althans niet tijdig invoering van eventuele overgangsregelingen 

4.     Afkondiging van verkeerde wettelijke c.q. fatale termijnen (zodat het voor advocaten, deurwaarders en rechters niet met zekerheid valt vast te stellen of een termijn well of niet is verstreken; 

5.     Het niet althans niet volledig volgen van de wettelijke voorgeschreven wetgevingstraject, waarbij wordt opgemerkt dat inbreng van bepaalde van overheidswege adviesorganen zoals Raad van advies, afhankelijk van de (politieke haast) agenda van de wetgever, hetzij wordt overgeslagen, hetzij na de invoering van deze landsverordening alsnog (zij het pro forma) wordt gedaan; 

6.     Het creëren van mogelijkheden van appèl in gevallen dat een of meer (voor de uitvoerende macht) minder gelukkige rechterlijke uitspraken geen mogelijkheid van appèl biedt;  

De wetgever behoudt zich (overigens) het recht voor om wetgeving tot stand te brengen, die (overigens) slechts in beperkte mate door de rechter getoetst kunnen worden, in gevallen dat de uitvoerende macht al dan niet na een of meer mislukte (voor de uitvoerende macht) minder gelukkige rechterlijke uitspraken. Het vernummerde (althans voorbeelden daarvan) onder 1. t/m 6., wordt in deze Afkondigingblad niet opgenomen in voetnoten, omdat: (a) deze gevallen zich in de praktijk niet voor hebben gedaan; en (b) het gebruik van voetnoten door de wetgever, om haar moverende redenen, niet als wenselijk wordt beschouwd.  Rest de wetgever om U, de burger, veel rechtszekerheid toe te wensen. U wordt overigens geacht de wet, zo ook deze disclaimer te kennen.  

“De Arubaanse Wetgever”

 

   

Concurrentiebeding in arbeidscontracten

Het Burgerlijk Wetboek van Aruba schept de mogelijkheid om een zg. concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Voor een geldig concurrentiebeding is vereist: (i) dat het schriftelijk is geschied; en (ii) dat de werknemer meerderjarig is, te weten tenminste 18 jaar. Een dergelijk beding kan voor de werkgever van belang zijn om te voorkomen dat hij (op ontoelaatbare wijze) concurrentie wordt aangedaan nadat het dienstverband is beëindigd. Dit geldt in het bijzonder indien de gewezen werknemer een zodanige functie heeft bekleed, dat hij in bezit is van bedrijfsgevoelige gegevens. Indien een gewezen werknemer, ondanks een overeengekomen concurrentiebeding, voor een concurrent van zijn gewezen werkgever gaat werken kan de werkgever via een kort geding bewerkstelligen dat de gewezen werknemer zijn werkzaamheden, voor hetzij de overeengekomen periode, hetzij voor een periode zoals door de rechter te bepalen zich moet onthouden van concurrerende activiteiten. De werkgever zou voorts aanspraak kunnen maken op een boete of een dwangsom, door de rechter vast te stellen. Indien echter het dienstverband is beëindigd op een wijze dat de werkgever schadeplichtig is geworden jegens de werknemer kan de werkgever geen handhaving van het concurrentiebeding vorderen. Handhaving kan ook onmogelijk blijken indien de werknemer, met een concurrentiebeding, over de jaren, zodanige bevorderingen heeft gekregen en/of dat de aard van de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is veranderd en dat het concurrentiebeding daarmee zodanig zwaarder op de werknemer is gaan drukken dat opnieuw verlangd moet worden dat het concurrentiebeding overeengekomen moet worden. Tot slot moet worden opgemerkt dat in Nederland vérgaande voorstellen liggen die de werking van concurrentiebedingen in contracten beperkt. Nu een Arubaanse rechter daar mogelijk mede belang aan hecht, is – los van de omstandigheden van het bewuste geval – voorzichtigheid geboden.