Op 11 november jl. heeft de Staten van Aruba met unanieme stemmen het ontwerp Landsverordening Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (“VBA”) aangenomen.

Geschiedenis

Met de introductie van de VBA heeft de wetgever een belangrijke stap genomen in de modernisering van het Arubaanse vennootschapsrecht. Deze modernisering werd vanuit de praktijk wenselijk geacht om de aantrekkelijkheid van Aruba voor het internationale bedrijfsleven en investeerders uit binnen- en buitenland verder te bevorderen, alsook om een concurrerende positie te behouden op het gebied van de internationale financiële dienstverlening.

Tot op heden is op Aruba de Naamloze Vennootschap (“N.V.) de meest gebruikte rechtspersoon voor de handel. De N.V. is in 1935 ingevoerd en is sindsdien niet (of nauwelijks) vernieuwd. De Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (“A.V.V.”) is midden jaren tachtig ingevoerd. De A.V.V. was – toen nog – een gemoderniseerde versie van de N.V., maar uitsluitend bestemd voor de offshore industrie c.q. niet-ingezetenen van Aruba. In 2006 is het Nieuw Fiscaal Raamwerk (“NFR”) ingevoerd. De NFR omvatte echter met name fiscale aanpassingen; vennootschapsrechtelijk bezien waren er geen echte aanpassingen.

Wat is nieuw aan de VBA?

De VBA heeft een hybride – kameleonachtig – karakter. Zij biedt ondernemers de mogelijkheid om hun rechtspersoon in te richten naar eigen dunk, rekening houdende met zowel huidige als met toekomstige en veranderende eisen van de onderneming. De VBA is, afhankelijk van haar opzet, geschikt voor “mom and pop shops” alsook voor gecompliceerde ”cross-border”-multinational joint-ventures. De VBA wetgeving biedt ook de mogelijkheid om een personen vennootschap te creëren, een door aandeelhouders beheerde VBA, en biedt zelfs de optie om een 1-tierboard te voeren. In geval van verkeer met het buitenland kan de VBA gebruik maken van de internationaal bekende afkortingen “L.L.C.” of “S.R.L”.

Reeds bestaande N.V.’s en A.V.V.’s kunnen naadloos in een VBA worden omgezet, zonder eerst een liquidatieproces te hoeven ondergaan. Vanuit een civiel perspectief zijn thans fusies, splitsingen en omzettingen, zowel in als buiten Aruba mogelijk.

Enkele nieuwe en praktische kenmerken zijn:

– oprichting van een VBA kan door een persoon geschieden;
– de akte van oprichting kan nu ook in het Engels of Spaans;
– de procedure voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar van de minister van Justitie is    vereenvoudigd;
– aandelen kunnen met of zonder nominale waarde uitgegeven worden;
– aandelen kunnen met of zonder recht op winst worden uitgegeven;
– aandelen kunnen met of zonder stemrecht uitgegeven worden;
– vermeerderde bescherming van minderheidsaandeelhouders.

Ter voldoening aan de OESO vereisten zijn bepaalde vennootschapsrechtelijke documenten zoals aandeelhoudersregisters en jaarrekeningen beschikbaar te stellen aan bepaalde overheidsinstanties.

Lokale ondernemingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van omzetting om verdere groei of exit-strategy uit te voeren of voor te bereiden. “Joint-ventures” met buitenlandse partners kunnen nu worden uitgevoerd met minder noodzaak om Angelsaksische elementen te “vertalen”.  

Internationale ondernemingen die momenteel van de A.V.V. gebruik maken kunnen hun structuur omzetten en voordeel trekken uit het vernieuwde regime.

Fiscale positie van de VBA

De VBA is een normaal belastingplichtig lichaam, net zoals de NV en de AVV. Het voorgaande impliceert dat de VBA onderworpen is aan een winstbelastingtarief van 28% en tevens ook dat de VBA inhoudingsplichtige is voor de dividendbelasting. De positie van de aandeelhouders van een VBA is gelijk aan de positie van aandeelhouders van een NV en de AVV.

De VBA heeft toegang tot de volgende vier fiscale regimes:
– Imputatie-regime;
– Vrijstelling van winstbelasting, dividendbelasting en afwezigheid van buitenlandse belastingplicht voor niet op Aruba woonachtige aandeelhouders/natuurlijke personen op de voet van artikel 2 sub c Landsverordening winstbelasting, artikel 3 lid 1 Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling en art 17 lid 2 sub e Landsverordening inkomstenbelasting;
– Fiscale transparantie;
– Vrije zone.

De introductie van de VBA heeft de wetgever genoopt om de formele vestigingsplaatsfictie in de winstbelasting en dividendbelasting aan te passen. Hiermee werden tevens enkele leemtes in de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen opgevuld. De formele vestigingsplaatsfictie is vervangen door een meer dynamische fictie; een lichaam wordt geacht in Aruba te zijn gevestigd indien het “beheerst” wordt door Arubaanse recht. Hiervan is sprake indien het lichaam opgericht is naar Arubaans recht, in geval van een zetelverplaatsing naar Aruba op grond van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen en van omzetting van een buitenlandse rechtsvorm in een VBA. De vestigingsplaatsfictie is niet meer van toepassing indien sprake is van een zetelverplaatsing vanuit Aruba op grond van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen (huidige leemte daarmee opgevuld) en van omzetting van een VBA in een buitenlandse rechtsvorm.

De wetgever heeft in het licht van het totaalwinst-beginsel een eindafrekeningsverplichting (“exit tax”) in de wet opgenomen, zowel voor de winstbelasting als de dividendbelasting. Deze eindafrekeningsverplichting zal van toepassing zijn indien sprake is van een statutaire zetelverplaatsing naar een andere staat, fusie, splitsing of een omzetting in een buitenlandse rechtsvorm. In de winstbelasting zal afgerekend moeten worden over de fiscale reserves, stille reserves en goodwill. Voor de dividendbelasting zal afgerekend moeten worden over de aanwezige, bestaande winstreserves.

In de spiegelbeeldsituatie zal voor de winstbelasting en de dividendbelasting een step-up worden verleend. Ingeval van een “inbound” grensoverschrijdende fusie, omzetting of zetelverplaatsing, zal voor de winstbelasting op de openingsbalans de vermogensbestanddelen verschijnen voor de waarde in het economische verkeer. Geen dividendbelasting zal zijn verschuldigd ten aanzien van gerealiseerde winsten van de niet-Arubaanse periode.

 Voor meer informatie over de VBA op Aruba kunt u met ons contact opnemen,

Lincoln D. Gomez             Benno Oldenhof
Managing partner             Tax partner
lincoln@gobiklaw.com     benno@gobiklaw.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s