Hoewel bij de totstandkoming van deze landsverordening de uiterste zorg is nagestreefd door de wetgever, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt de wetgever en/of het daartoe bevoegde c.q. (eind) verantwoordelijke orgaan, deswege geen aansprakelijkheid. De wetgever zal zich inspannen om in voorkomende gevallen een of meer verbeterbladen uit te brengen om eventuele (druk)fouten en onvolledigheden te corrigeren, maar is daartoe niet verplicht. Aansprakelijkheid wordt ook niet aanvaard in de navolgende gevallen: 

1.     Publicatie in de(ze) afkondigingblad van een onjuiste wetstekst; 

2.     Publicatie in de(ze) afkondigingblad van een verkeerde elektronische versie van een wetstekst, zodat een niet door de Staten goedgekeurde tekst als formele wet geldt per datum publicatie; 

3.     Het niet althans niet tijdig invoering van eventuele overgangsregelingen 

4.     Afkondiging van verkeerde wettelijke c.q. fatale termijnen (zodat het voor advocaten, deurwaarders en rechters niet met zekerheid valt vast te stellen of een termijn well of niet is verstreken; 

5.     Het niet althans niet volledig volgen van de wettelijke voorgeschreven wetgevingstraject, waarbij wordt opgemerkt dat inbreng van bepaalde van overheidswege adviesorganen zoals Raad van advies, afhankelijk van de (politieke haast) agenda van de wetgever, hetzij wordt overgeslagen, hetzij na de invoering van deze landsverordening alsnog (zij het pro forma) wordt gedaan; 

6.     Het creëren van mogelijkheden van appèl in gevallen dat een of meer (voor de uitvoerende macht) minder gelukkige rechterlijke uitspraken geen mogelijkheid van appèl biedt;  

De wetgever behoudt zich (overigens) het recht voor om wetgeving tot stand te brengen, die (overigens) slechts in beperkte mate door de rechter getoetst kunnen worden, in gevallen dat de uitvoerende macht al dan niet na een of meer mislukte (voor de uitvoerende macht) minder gelukkige rechterlijke uitspraken. Het vernummerde (althans voorbeelden daarvan) onder 1. t/m 6., wordt in deze Afkondigingblad niet opgenomen in voetnoten, omdat: (a) deze gevallen zich in de praktijk niet voor hebben gedaan; en (b) het gebruik van voetnoten door de wetgever, om haar moverende redenen, niet als wenselijk wordt beschouwd.  Rest de wetgever om U, de burger, veel rechtszekerheid toe te wensen. U wordt overigens geacht de wet, zo ook deze disclaimer te kennen.  

“De Arubaanse Wetgever”

 

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s