Het Burgerlijk Wetboek van Aruba schept de mogelijkheid om een zg. concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Voor een geldig concurrentiebeding is vereist: (i) dat het schriftelijk is geschied; en (ii) dat de werknemer meerderjarig is, te weten tenminste 18 jaar. Een dergelijk beding kan voor de werkgever van belang zijn om te voorkomen dat hij (op ontoelaatbare wijze) concurrentie wordt aangedaan nadat het dienstverband is beëindigd. Dit geldt in het bijzonder indien de gewezen werknemer een zodanige functie heeft bekleed, dat hij in bezit is van bedrijfsgevoelige gegevens. Indien een gewezen werknemer, ondanks een overeengekomen concurrentiebeding, voor een concurrent van zijn gewezen werkgever gaat werken kan de werkgever via een kort geding bewerkstelligen dat de gewezen werknemer zijn werkzaamheden, voor hetzij de overeengekomen periode, hetzij voor een periode zoals door de rechter te bepalen zich moet onthouden van concurrerende activiteiten. De werkgever zou voorts aanspraak kunnen maken op een boete of een dwangsom, door de rechter vast te stellen. Indien echter het dienstverband is beëindigd op een wijze dat de werkgever schadeplichtig is geworden jegens de werknemer kan de werkgever geen handhaving van het concurrentiebeding vorderen. Handhaving kan ook onmogelijk blijken indien de werknemer, met een concurrentiebeding, over de jaren, zodanige bevorderingen heeft gekregen en/of dat de aard van de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is veranderd en dat het concurrentiebeding daarmee zodanig zwaarder op de werknemer is gaan drukken dat opnieuw verlangd moet worden dat het concurrentiebeding overeengekomen moet worden. Tot slot moet worden opgemerkt dat in Nederland vérgaande voorstellen liggen die de werking van concurrentiebedingen in contracten beperkt. Nu een Arubaanse rechter daar mogelijk mede belang aan hecht, is – los van de omstandigheden van het bewuste geval – voorzichtigheid geboden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s